Thússide Nijemardum
© 2002 - 2018 C. Bosma

Sponsors

De sponsors van “Doarpsnijs”
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Melkveehouderij / Luxe Appartementen Bauke Beukens Garant Zaden Jan Buma Buma Handel Johan A. Dijkstra Dierenarts Rintsje Draaijer Agrarische Dienstverlening Draaijer Jelle Eppinga Boomkwekerij Arjan Hendriks SDS Balk Startmotoren en Dynamo’s Halbe Hielkema Klussenbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Stephan Mast Timmer-en Onderhoudsbedrijf Stephan Mast Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Douwe en Froukje Prins Bakkerij prins, Harich Fam. K. Rienstra Beheerders Dorpshuis Runia Fourage BV (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Runia Transport BV Transportbedrijf Jan-Dirk van der Tol Feedcentre VandeLinde Associates Journalistieke Producties Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Edze Westra Trading BV De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.
Thússide Nijemardum
© 2002 - 2018 C. Bosma

Sponsors

De sponsors van “Doarpsnijs”
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde:
Camping De Groninger Melkveehouderij / Luxe Appartementen Garant Zaden Buma Handel Dierenarts - Johan A. Dijkstra Agrarische Dienstverlening Draaijer Boomkwekerij - Eppinga SDS Balk Startmotoren en Dynamo’s  - Arjan Hendriks Klussenbedrijf - Halbe Hielkema Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf / Verhuizingen - Ede Groenhof Timmer-en Onderhoudsbedrijf Stephan Mast Van der Meer Mechanisatie Motorenreviesie / reparatie - Hendrik Postma Bakkerij prins, Harich Beheerders Dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. - Runia Fourage BV Transportbedrijf Feedcentre - Jan-Dirk van der Tol Journalistieke Producties Vellinga Werkschoenen en Kleding Pedicure - Annoesjka de Vries Slagerij Oudemirdum Edze Westra Trading BV De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.
Runia Transport