Thússide Nijemardum
Doarpsnijs
© C. Bosma 2002-2023
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding

Doarpsnijs is een uitgave van Doarpsbelang Nijemirdum

Op deze pagina kunt u het nieuwste nummer van “Doarpsnijs” lezen
Doarpsnijs 478 november 2023
Thússide Nijemardum
Doarpsnijs
© 2002 - 2023 C. Bosma
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste woansdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Op deze pagina kunt u het nieuwste nummer van “Doarpsnijs” lezen
Doarpsnijs 478 november 2023

Doarpsnijs is een uitgave van

Doarpsbelang Nijemirdum